Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niezbędne informacje dla rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Niezbędne informacje dla rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 1. Ustawa z dnia 21-10-2016r o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.poz.2043), która weszła w życie 31-12-2016r wprowadziła zmianę w brzmieniu art.5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zmiana polega na podwyższeniu kwoty przychodu warunkującego kontynuowanie ubezpieczenia społecznego rolników
  w pełnym zakresie z mocy ustawy przez rolników i domowników objętych powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczeniu usług do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2016r. wynosiła 1850 zł – rolnik mógł więc uzyskać przychód miesięcznie do kwoty 925 zł.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2000 zł.

 1. Rolnik, który nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna osoby niepełnoprawnej z Gminy, może złożyć wniosek do KRUS o objęcie ubezpieczeniem emerytalno – rentowym na wniosek. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 30 dni od wydania decyzji przez Wójta, Burmistrza
  lub Prezydenta Miasta, to osoba ta będzie ubezpieczona w KRUS od dnia przyznania prawa do tego świadczenia, a składki za ubezpieczonych będzie opłacał Wójt, Burmistrz
  lub Prezydent Miasta. Ważne! Wybór ubezpieczenia w ZUS lub KRUS jest jednorazowy
  i nie ma możliwości powrotu w okresie pobierania świadczeń dla opiekuna.

 

 1. Do 31 grudnia 2017r. rolnicy mogą skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę po spełnieniu warunków

- ukończony wiek: kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat

- okres opłacania składek w KRUS – 30 lat

- przekazanie gospodarstwa rolnego następcy lub wydzierżawienie na okres 10 lat

Od 1 października rolnik będzie mógł przejść na emeryturę po spełnieniu warunków

- ukończony wiek  - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn

- okres opłacanie składek emerytalno – rentowych w KRUS - 25 lat.

 1. Od 1 stycznia 2017r. dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS zostały ubezpieczone
  od nieszczęśliwych wypadków. Umowę z Ergo Hestią S.A w tej sprawie podpisał Prezes Kasy p. Adam Sekściński. Więcej szczegółów można uzyskać w oddziale w Opolu
  lub w Placówkach Terenowych a także pod numerem 227541340.
 2. Od 1 stycznia 2016r. rolnik otrzymuje 1000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni z tytułu urodzenia dziecka. Wniosek należy złożyć w Oddziale w Opolu lub w Placówce Terenowej. Można się również ubiegać o 500 zł na drugie i kolejne dziecko w gminie (tzw. 500+).
 3. Z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rolnik może otrzymać finansowanie składki emerytalno – rentowej przez 3 lata z budżetu Państwa. Wniosek należy złożyć
  w KRUS.
 4. W marcu 2017r. wzrośnie kwota najniższej emerytury/renty rolniczej do 1000 zł brutto.
 5. Zachęcamy państwa do skorzystania z możliwości elektronicznego dostępu do swoich danych, zgromadzonych w KRUS. W tym celu należy zgłosić się w Placówce Terenowej lub w Oddziale w Opolu z dowodem osobistym w celu uzyskania loginu dostępu.
 6. Zapraszamy rolników z naszego województwa do zgłaszania swego udziału w XV edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia można dokonać w najbliższej Placówce Terenowej do 31marca 2017r.

Dyrektor

Lech Waloszczyk

 

 

 

 

Wersja XML