Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja Zima 2019

Informacja na temat przygotowania
do sezonu zimowego 2018/2019

 

 

Na sezon zimowym 2018/2019 podpisano umowę na zimowe utrzymanie placów, jezdni
i chodników w ciągach dróg gminnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych należy kierować do następujących osób:

Urząd Miejski:

Sołectwo Kielcza:

Sołectwo Żędowice:

Drogi powiatowe (Kielcza ul. Wiosenna, Żędowice ul. Strzelecka)

utrzymuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego tel. 77 440 17 00 lub 602 297 839

Drogi wojewódzkie

Zawadzkie, Żędowice, Kielcza ul. Opolska – DW901

Zawadzkie ul. Strzelecka – DW426

utrzymuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział terenowy w Oleśnie – w godz. 7.00 -15.00 tel. 34 350 91 90 po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy, tel. 034 350 91 99

Ponadto przypomina się mieszkańcom Gminy o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności
o obowiązku zapewniania czystości i porządku przez: cyt.: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości  nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

Oprócz powyższego zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów na posesje należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości stanowi wykroczenie z art. 102 kodeksu wykroczeń i grozi za nie grzywna do 1000 zł albo kara nagany.

 

Krzysztof Wiktorzak

Samodzielne stanowisko ds. dróg i inwestycji

Wersja XML