Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

eUsługi


Zasady dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

 1. Przekazanie dokumentu za pomocą usługi wniosku ogólnego w portalu ePuap. Dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
 2. Dokumenty dostarczane na nośnikach danych powinny być podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym, należy je dostarczać w godzinach funkcjonowania urzędu, na jednym z poniższych typów nośników:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Zewnętrzna pamięć masowa umożliwiająca transmisję za pomocą portu USB (pendrive, dysk USB)
  • płyty CD/DVD
 3. Akceptowalne formaty załączników to: 
  1. DOC, DOCX, RTF
  2. XLS, XLSX 
  3. CSV 
  4. TXT 
  5. GIF, TIF, BMP, JPG 
  6. PDF 
  7. ZIP
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Brak opisu obrazka
(kliknij w celu przejścia do ePuap) 
Skrytka odbiorcza: /umig-zawadzkie/skrytka 

Zobacz na poniższym filmie w jaki sposób możesz złożyć swój wniosek za pośrednictwem Internetu.

Na poniższym filmie zobaczysz w jaki sposób przekształcić swoje konto na platformie ePuap w "Profil Zaufany". 
Utworzenie "Profilu Zaufanego" jest zupełnie darmowe i umożliwi Ci załatwianie spraw urzędowych bez posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Wnioski do pobrania

Wybierz interesujący Cię dział:

Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Refertat Rozwoju i Infratruktury Sołecznej 

Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego 

Sprawy dotyczące dróg i inwestycji

Referat ochrony środowiska i Rolnictwa

Referat Finansowo - Budżetowy

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, gospodarczych i uzależnień

 

Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Rejestracja urodzenia dziecka DOCurodzenie_dziecka.doc
Rejestracja zgonu DOCzgon.doc
Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego DOCsprostowanie_bledu.doc
DOCwniosek o sprostowanie.doc
Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, sporządzonego za granicą

DOCwpisanie_do_ksiag.doc

 DOCwniosek o umiejscowienie aktu urodz.doc

Wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa, sporządzonego za granicą DOCwniosek o umiejscowienie aktu małż.doc
 
Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu, sporządzonego za granicą DOCwniosek o umiejscowienie aktu zgonu.doc
 
 
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego DOCuzupelnienie_aktu.doc
DOCwniosek o uzupełnienie.doc
 
 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

DOCzmiana_imienia.doc

ODTWniosek o zmianę nazwiska.odt

Wniosek o wydanie odpisów aktów urodzeń małżeństw i zgonów DOCodpisy_aktow.doc
DOCWniosek o wydanie odpisów.doc
 
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

DOCnazwisko_powrot.doc

DOCwniosek-powrot-do-nazwiska-protokol.doc

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa DOCuznanie_ojcostwa.doc
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej DOCcywilny.doc
Nadanie dziecku nazwiska męża matki DOCnadanie_nazwiska.doc
Zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

DOCzasw_zdolnosc.doc

DOCWniosek - ślub za granicą.doc

 Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

DOCmalz_wyznan.doc

DOCWniosek - ślub konkordat.doc

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa DOCWniosek -skrócenie term..doc
DOCWniosek -skrócenie term.doc
 
Sporządzenie testamentu DOCsporzadzenie_testamentu.doc
DOCWniosek o testament.doc
 
Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

DOCnadanie_medalu.doc

DOCnadanie-medalu-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie.doc

Zaświadczenie o stanie cywilnym
DOCzasw_o stanie cywilnym.doc
DOCzasw_o stanie cywilnym.doc
Zmiana imienia dziecka DOCzmiana_imienia.doc

 
  Pobierz wniosek:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej DOCwniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.doc
DOCXwyjaśnienie-wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.docx
 
Przeprowadzenie zbiórki publicznej DOCXprzeprowadzenie zbiórki publicznej.docx
Wniosek o pokrywanie należności DOCwniosek o pokrywanie należności.doc

DOCXwyjaśnienie-wniosek o pokrywanie należności.docx
Wniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu DOCwniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu.doc
DOCXwyjaśnienie-wniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu.docx
Wniosek - zawiadomienia o zgromadzeniu

DOCwniosek zawiadomienie o zgromadzeniu.doc
DOCXwyjaśnienie-wniosek zwiadomienie o zgromadzeniu.docx

Wniosek - wypłacenie świadczenia DOCwniosek - wypłacenie świadczenia.doc

DOCXwyjaśnienie-wniosek o wypłacenie świadczenia.docx
Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

DOCXwyjaśnienie-zawiadomienie o imprezie atystycznej lub rozrywkowej.docx
DOCXzawiadomieniie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.docx
 

Rozliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla gminy zawadzkie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

DOCXwniosek-ekwiwalent.docx
DOCXwyjaśnienie-wniosek o wypłatę ekwiwalentu.docx
 

Świadczenia za odbywanie ćwiczeń wojskowych  DOCwypłacenie świadczenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych.doc

 

  Pobierz wniosek:
Wniosek o udostępnienie danych osobowych PDFwniosek o udoste danych jednotko 2019r.pdf
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.doc

DOCzameldowanie_objasnienie.doc
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

PDFwniosek o dowod osobisty..pdf

DOCwyjasnienie_wydanie_dowodu_os.doc

ODTe-dowód.odt

Wyjaśnienie - Wniosek o udostępnienie danych osobowych DOCwyjasnienie_udostepnianie_danych.doc
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego PDFWniosek o wymeldowanie z pobytu stałego.pdf
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały PDFWniosek o zameldowanie na pobyt stały.pdf
Wyjaśnienie - Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego PDFWniosek o wymeldowanie z pobyt czasowego.pdf
Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego PDFWniosek o wymeldowanie z pobyt czasowego.pdf
Zawiadomienie o utracie dowodu PDFZawiadomienie o utracie dowodu.pdf
DOCwyjasnienia_utrata uszkodzenie dowodu.doc
Wyjaśnienie - Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy DOCwyjasnienia_zameldowanie.doc
Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy PDFWniosek o zamelodwanie na pobyt czasowy.pdf
Zawiadomienie o odnalezieniu dowodu osobistego DOCZawiadomienie o odnalezieniu dowodu osobistego.doc
DOCwyjasnienia_odnalezienie_dowodu.doc
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców DOCWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc
Wyjaśnienie - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców DOCwyjasnienia_dopisanie_rej_wyb.doc
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

PDFZgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy.pdf
DOCwyjazd_za_granice.doc

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców DOCWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.doc
DOCobjasnienie_rw.doc
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych PDFWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych.pdf
DOCobjasnienie_rdo.doc
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego DOCwyjasnienia.doc
Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia dowódu osobistego DOCwyjasnienia_zawieszenie i cofnienie zawieszenia certyfikatów.doc
PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf
PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf
 

 

 

Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy DOC4. wniosek-na-sprzedaz-lokalu-.doc
DOC5. objasnienie-wniosek-o-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego.doc
 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.doc
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego DOCWniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego..doc
DOCX3. objasnienia- zaświadczeni z planu.docx
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości DOCwniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomosci.doc
DOCObjaśnienia - wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.doc
 
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

DOCXWniosek o nadanie numeru porządkowego.docx
DOCObjaśnienia - wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc

Wniosek o podział nieruchomości DOCObjaśnienia - wniosek o podział.doc
DOCObjaśnienia - wniosek o podział.doc
 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DOCX1. wniosek-o-wydanie-decyzji oos.docx
DOCX2. objaśnienia - decyzja-srodowiskowa.docx
 
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami DOC2. zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-prowadzenia-robot-oraz-umieszczenia-w-pasie-drogowym-urzadzen-infrastruktury-technicznej.doc
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności DOC5. wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-na-prawach-wylacznosci.doc
Zgoda na lokalizację zjazdu z drogi zarządzanej przez Gminę DOC3. zgoda-na-lokalizację -przebudowę-zjazdu-z-drogi-zarzadzanej-przez-gmine.doc
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

DOC4. wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-umieszczenia-reklamy.doc

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych DOC1. wydanie-zezwolenia-na-lokalizacje-urzadzen-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego-lub-obiektow-budowlanych.doc
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

DOCwzór wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc
DOCobjaśnienia do wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc

Wniosek o zmianę mieszkania DOCwniosek o zamianę mieszkania.doc
DOC8.objasnienia-wniosek-o-zamiane-mieszkania.doc
Wniosek o przydział mieszkania DOC6. wniosek-o-przydzial-mieszkania.doc
DOC7. objasnienia-wniosek-o-przydzial-mieszkania.doc
 

 

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów PDFWzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - 2022.pdf
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie gminy Zawadzkie – osoby fizyczne (właściciele nieruchomości) PDFWzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu - 2022.pdf
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie

PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej na usuniecie wyrobów zawierajacych azbest 2022.pdf
PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest 2022.pdf
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2022.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie PDFWzór wniosku o udzielenie dotacji celowej.pdf
PDFWzór wniosku o wypłatę dofinansowania.pdf
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych DOCXwniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.docx
Wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków DOCXwzór wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.docx
Wniosek o  udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych DOCXwniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.docx
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych DOCXwniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych.docx

 

 

 

Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej

 

Nazwa sprawy:  
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej PDFInstrukcja- wniosek CEIDG.pdf
DOCobjasnienia-wniosek-ceidg (1).doc
PDFwniosek CEIDG.pdf
Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego DOCobjasnienia-przyznanie-dotacji-w-zakresie-rozwoju-sportu-kwalifikowanego.doc
DOCPrzyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc
DOCSprawozdanie - Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc
Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego

DOCobjasnienia-przyznanie-dotacji-na-realizacje-zadania-publicznego (1).doc

DOCXwzór oferty.docx
DOCXsprawozdanie_otwarte_konkursy.docx

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

DOCobjasnienia-realizacja-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-lokalnej (1).doc
DOCRealizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.doc

PDFuchwała VII_45_2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.pdf

Odpis z rejestru instytucji kultury DOCobjasnienia-odpis-z-rejestru-instytucji-kultury.doc
DOCOdpis z rejestru instytucji kultury.doc
Wniosek o wydanie karty "Dużej rodziny 4+" DOCDuza Rodzina 4+ nowy 2018.doc
PDFRegulamin Karta 4+.pdf
Wniosek o wydanie karty "Dużej rodziny 3+" PDFRegulamin Rodzina 3+.pdf
DOCRodzina 3+ nowy 2018.doc
Wniosek o wydanie karty "Senior 65+" PDFRegulamin Senior 65+.pdf
DOCSenior 65+ nowy 2018.doc
   
Patronat Burmistrza Zawadzkiego DOCXRegulamin - Patronat Burmistrza.docx
DOCXSprawozdanie - Patronat Burmistrza.docx
DOCXWniosek - Patronat Burmistrza.docx
Obowiązek nauki

DOCobowiazek_nauki-wyjasnienia-1.doc

DOCOświadczenie rodzica -obowiązek nauki.doc

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawadzkie DOCwniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-prowadzacych-dzialalnosc-na-terenie-gminy-zawadzkie.doc
DOCwyjasnienie-wniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-prowadzacych-dzialalnosc-na-terenie-gminy-zawadzkie (3).doc
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx
DOCwyjasnienie-wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.doc
DOCXOświadczenie potw. miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.docx
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego DOCumowa-o-prace-w-celu-przygotowania-zawodowego.doc
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem DOCzgloszenie-zawarcia-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem.doc
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis DOCXoswiadczenie_otrzymanie_de_minimis.docx
De minimis - Załączniki do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOCde-minimis-zalaczniki-do-wniosku-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-mlodocianych (4).doc
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych DOCobjasnienie-zezwolenie-na-wykonywanie-przewozow-regularnych.doc
DOCZezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych.doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.doc
Wniosek o organizację przez gminę bezpłatnego transportu dziecka ucznia niepełnosprawnego do przedszkola szkoły ośrodka rewalidacyjno wychowawczego DOCXWniosek o organizację przez gminę bezpłatnego transportu.docx
Wniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka-ucznia do przedszkola szkoły-ośrodka rewalidacyjno wychowawcznego DOCXWniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka-ucznia do przedszkola-szkoły-ośrodka rewalidacyjno-wychowawcznego.docx


 

Referat Finansowo-Budżetowy

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów DOCWniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.doc
DOCwyjasnienie_ulga_pod_rolny.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wyjaśnienie - Wniosek o wydanie zaśw. dot. pow.  gosp. rolnych, użytków rolnych i nieruchomości

Wyjaśnienie - Wniosek o wydanie zaśw. o niezaleganiu w podatku

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc

DOCwyj_zaswiadczenia_dot.pow.doc

DOCwyjasn_zasw.o_niez.w_pod.doc

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej DOCWniosek o zwrot opłaty skarbowej.doc

DOCwyjasnienie_zwrot_op_skarb.doc
Informacja o gruntach

DOCInformacja o gruntach.doc

Od 01.07.2019:

PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf

PDFZIR-3 Załącznik do informacji o grumtach - dane pozostałych podatników.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc

Deklaracja na podatek rolny

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc

Od 01.07.2019:

PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf

PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc

   
Informacja w sprawie podatku leśnego

DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc

Od 01.07.2019:

PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf

PDFZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Deklaracja na podatek leśny

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc
Od 01.07.2019:

PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

DOCwyjasnienie_ulga_pod_rolny.doc

Dane o nieruchomościach rolnych

DOCDane o nieruchomościach rolnych.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DOCInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.doc

Od 01.07.2019:

PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc

Od 01.07.2019:

PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opadatkowaniu.pdf

PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Dane o nieruchomościach leśnych

DOCDane o nieruchomościach leśnych.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Deklaracja na podatek od środków transportowych

PDFDT 1A-od 2019.pdf
PDFDT 1-od 2019.pdf
DOCwyjasnienie_srodki_transp.doc
 

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Deklaracja w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej DOCDeklaracja w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej.doc
Dane o nieruchomościach

DOCDane o nieruchomościach.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIN-1 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Wniosek na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PDFWzór_wniosku_akcyza_2019.pdf

PDFZałącznik nr 1 - formularz informacji.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - oświadczenie.docx

DOCXZałącznik nr 3 - wykaz faktur.docx

DOCwyjasnienie_akcyza.doc

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 R.

UWAGA
Część A      
Pole „pierwsza deklaracja” zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz pierwszy (deklaracja nie była jeszcze składana).
Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” zaznacza się  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole „korekta deklaracji” zaznacza się w przypadku, gdy dokonuje się korekty błędnie podanych danych lub popełnionych  pomyłek w uprzednio złożonej deklaracji.

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf

DOCXDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx

DOCwyjasnienie oplata za gosp.odp.kom.doc

DOCXWZÓR NR 1.docx

DOCXWZÓR NR 2.docx

 

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, gospodarczych i uzaleznień

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych DOC1 objaśnienia wydanie zezwolenia na sprzedaż napojw alkoholowych.doc
DOC1 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOC2 objaśnienia jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojow alkoholowych.doc
DOC2 wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOC3 objaśnienie opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOC3 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organziacji przyjęć CATERING.doc
DOCoświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc
DOCwniosek o wydanie zaświadczenia.doc
 
Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym DOCwniosek o skierowanie osoby.doc

 


 

   

 

Wersja XML