Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 27 czerwca 2022 roku

Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2022 r.
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2021, przedstawionego przez Burmistrza Zawadzkiego.
 2. Debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2021 r.;
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.;
  3. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r.;
  4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2022/2023;
  5. w sprawie poparcia Ukrainy w procesie nadania statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej;
  6. w sprawie  w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie;
  7. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zawadzkie;
  8. o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.
 4. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 5. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 6. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarzadzanie kryzysowe na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.
 10. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad Sesji.     

Na sesji odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za 2021 rok. Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,  ul. Dębowa 13, do dnia 24 czerwca 2022 r. w godzinach pracy urzędu.  Zgłoszenie udziału w debacie oraz raport dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Raporty o stanie gminy.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wersja XML