Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II rata opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu

UWAGA! 
31 MAJA MIJA TERMIN WNIESIENIA II RATY OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU


Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zawadzkie, że 31 maja 2022 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. 

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, jednak wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30%  kwoty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku braku należnej opłaty za okres posiadania zezwolenia, zostaną wszczęte czynności mające na celu wyegzekwowanie należnej opłaty w drodze postępowania egzekucyjnego.
 
Opłaty prosimy dokonywać na rachunek gminy:
Nr rachunku: 78890900062000000002990005
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

Wersja XML