Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 30 maja 2022 roku

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

na dzień  30 maja 2022 roku, godz. 15.00.

Sesja odbędzie się w Sali nard Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (Zawadzkie, ul. Dębowa 13). Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

            1) otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

            2) przyjęcie porządku obrad Sesji;

            3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r.

 1. Podjęcie uchwały:

           1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                                                              nieruchomości gminnych.

 1. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
 2. Informacja Burmistrza na temat obchodów 60-lecia miasta Zawadzkie.
 3. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 4. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 5. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i organizacyjne.
 9. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Zakończenie obrad Sesji.           

                                 

Przewodniczący

                                                                                                        Rady Miejskiej w Zawadzkiem

                                                                                                                   Dariusz Zajdel

Wersja XML