Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 28 lutego 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

na dzień  28 lutego 2022 roku godz. 15.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2022 r.   
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r.;
  2. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022”;
  3. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2021 r., w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 3. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 4. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i organizacyjne.
 8. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Zakończenie obrad Sesji.             

 

Przewodniczący

                                                                                                       Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

 

                                                                                                                      Dariusz Zajdel

 

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie sesji  odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: do dnia poprzedzającego sesję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu sesji wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Miejski w Zawadzkiem, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek oraz treść wypowiedzi”.

W dniu sesji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Wersja XML