Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2021-27

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem: „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 czerwca 2021r. podjął uchwałę nr 5010/2021 w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021 – 2027” i skierowania go do konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z powyższym projektem na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska- program ochrony środowiska 2021-2027). https://bip.opolskie.pl/2020/10/program-ochrony-srodowiska-2021-2027/

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia tj. od 7 do 28 lipca 2021 r.:

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego

                                                                                                                                                                           z upoważnienia

                                                                                                                                                            Marszałka Województwa Opolskiego

                                                                                                                                               Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                                          Manfred Grabelus

 

PDFformularz zgłaszania uwag POŚ 2021-27.pdf

PDFPismo do gmin w sprawie konsultacji POŚ.pdf
 

Wersja XML