Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

na dzień  25 stycznia 2021 roku godz. 14.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2020 r.  
 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 2. Informacja o opłatach za odbiór odpadów komunalnych w zależności od przyjętego sposobu rozliczania.  
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029;
  3. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025;
  4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych;
  6. w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie;
  7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.;
  8. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.;
  9. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r.;
  10. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne i organizacyjne.
 7. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Zakończenie obrad Sesji.     

Zainteresowani przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji obrad sesji online https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html, natomiast zapytania, wnioski, opinie można składać elektronicznie na adres lub korespondencyjnie poprzez złożenie w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.         

       Przewodniczący

                                                                                                              Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

                                                                                                                            Dariusz Zajdel

Wersja XML