Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. przydomowych kompostowników)

Na mocy uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od dnia 01.01.2020 r. mogą ubiegać się o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie to wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca -  od miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i przysługuje wyłącznie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy:
1)    być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
2)    posiadać przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są odpady biodegradowalne,
3)    złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje, że odpady biodegradowalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.


Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  skutkuje brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady w ramach funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami.


W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1)    nie posiada kompostownika przydomowego, lub
2)    nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3)    uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze stanem faktycznym
- burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.  Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wersja XML