Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza konkurs FIO 2020 dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020. Głównym celem programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę;

Termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o godz. 12.00,

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,

Wysokość dotacji od 20.000 zł do 120 000zł,

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

Szczegółowe pytania dotyczące  programu FIO można kierować pod nr tel.: 601-901-285
 w godz. 10.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres:

 

Czym jest FIO?

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji

pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim

jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

 

Kto może uzyskać dotację?

• organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) i fundacje,
a także kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń;

• koła gospodyń wiejskich jeżeli zysk przeznaczają na cele statutowe;

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

• spółdzielnie socjalne;

• spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe działające w formie spółki non profit.

Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).

 

Kto NIE może uzyskać dotacji?

• podmioty publiczne – np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, urzędy, agencje publiczne;

• podmioty gospodarcze – z wyłączeniem organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek non profit;

• osoby prywatne;

• partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe,
a także fundacje utworzone przez partie polityczne.

• podmioty realizujące zadania kończące się w roku 2020 (projekty „dwuletnie”) dofinansowane w ramach edycji 2019 FIO.

 

Na co można otrzymać dotację?

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności
ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

np. projekty mające na celu rozwój wolontariatu; integrację społeczności lokalnej; wspierające rozwój ekonomii społecznej; realizujące aktywne formy integracji społecznej.

Przykłady: tworzenie banków czasu, działania na rzecz seniorów/młodzieży/osób niepełnosprawnych/kibiców,

edukacja i integracja społeczności lokalnej wokół wspólnej aktywności

 

Priorytet 3. Aktywni obywatele

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

np. projekty z zakresu edukacji obywatelskiej; wspierania prowadzenia działań strażniczych
i rzeczniczych; bezpośrednie włączanie beneficjentów w życie publiczne

Przykłady: prowadzenie konsultacji społecznych, tworzenie gminnych/osiedlowych/wiejskich radseniorów/młodzieży/pożytku, działania zachęcające do uczestnictwa w wyborach itd.

 

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

np. zwiększające kompetencje organizacji obywatelskich; rozwiązujące problemy organizacji pozarządowych.

Przykłady: szkolenia dla innych organizacji, wzmocnienie/rozwój własnej organizacji, projekty edukacyjne w celu tworzenia nowych organizacji.

 

 

Koszty kwalifikowalne:

Koszty muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.

I.A Koszty merytoryczne, w tym koszty promocji – bez limitu.

Wszystkie koszty związane z merytoryczną realizacją zadania.

I.B Rozwój instytucjonalny własnej organizacji – do 20% dotacji.

Działania związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji. Nie muszą to być wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Działania tego mogą obejmować m.in.:

• podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;

• zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

II. Koszty administracyjne – do 25% kwoty dotacji.

Koszty obsługi zadania publicznego (księgowość, koordynacja).

 

Wersja XML