Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”- trwa nabór

 

Projekt „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest realizowany w okresie  od 01.05.2019 r. do 31.05.2020 r. na terenie województwa opolskiego.

Celem Projektu do 31.05.2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem osoby powyżej 30 roku życia (w tym z niepełnosprawnościami), pracujące/zamieszkujące/ uczące się w województwie opolskim, w tym osoby:
A. pozostające bez zatrudnienia (48 osoby), w tym:
bierne zawodowo (14 osób), w tym:
bezrobotne (34 osoby), długotrwale bezrobotne (8 osób)
B. pracujące (32 osoby), w tym:
• tzw. ubogie pracujące,
• zatrudnione w ramach umowy krótkoterminowej/ cywilnoprawnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.szkolenia.pl. Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną tel. 519 441 123.

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie jest bezpłatne.

Projekt „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 07 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 07.02 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; numer Projektu RPOP.07.02.00-16-0041/18.

Całkowita wartość Projektu: 1 015 016,00 zł
Kwota dofinansowania: 964 265,20 zł

 

Wersja XML