Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyskusja publiczna o planie

 

W dniu 8 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego z mieszkańcami Zawadzkiego, którego celem była dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego dla miasta Zawadzkie. Uczestniczy spotkania mogli zapytać o przeznaczenie swoich nieruchomości w projekcie planu, mieli okazję porozmawiać osobiście z jego autorem a także wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości w zakresie ww. dokumentu. Projekt planu w dalszym ciągu, do dnia 21 maja 2019 r., wyłożony jest do publicznego wglądu w pok. 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem  oraz na stronie internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce Dokumenty planistyczne – Plan zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.  

 

 

 

Wersja XML