Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numery porządkowe budynków

Informuje się mieszkańców, że stosownie do art. 47b ust. 1    i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia,   w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.), za niewykonanie powyższych obowiązków może być nałożona kara grzywny do 250,00 zł lub kara nagany.

Wersja XML