Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza

Projekt miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie, pok. 303, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. o godz. 1500 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Księdza Wajdy 12 w Kielczy.

Uwagi do projektu planu można składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r.
mpzp kielcza uzasadnienie art.15 wylozenie.pdf
mpzp kielcza tekst wylozenie.pdf
mpzp kielcza rysunek wylozenie.jpeg
mpzp kielcza prognoza srodowisko tekst wylozenie.pdf
mpzp kielcza prognoza srodowisko rysunek wylozenie.jpeg
Wersja XML